POLITIK MOD SEKSUELLE KRÆNKELSER

Lyngby Svømmeklub arbejder aktivt for størst mulig sikkerhed og tryghed for alle medlemmer og ansatte i klubben.

1. ANSÆTTELSE AF TRÆNERE

Lyngby Svømmeklub ansætter udelukkende personer, som har en blank børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. Lyngby Svømmeklubs ledelse vil rekvirere oplysningerne. Kandidaten skal give samtykke til indhentelse af oplysningerne. Resultatet af indhentningen vil udelukkende blive kendt af Lyngby Svømmeklubs ledelse og bestyrelse.

2. ALLEREDE ANSATTE TRÆNERE

Lyngby Svømmeklub indhenter hvert andet år børneattester for alle ansatte. Hvis der ikke kan indhentes en blank børneattest på en allerede ansat, vil bestyrelsen straks ophæve ansættelsesforholdet med vedkommende og sørge for, at vedkommende ikke har kontakt med svømmere i regi af Lyngby Svømmeklub. Bestyrelsen vil konkret vurdere, om der skal ske orientering om forholdet til en bredere kreds.

3. FRIVILLIGE M.FL

Frivillige herunder tovholdere og holdledere i Konkurrenceafdelingen er omfattet af samme regler som trænerne, jf. pkt. 1 og 2. Bestyrelsen kan konkret vurdere, at andre frivillige hjælpere har så direkte kontakt med svømmerne eller indtager så væsentlige tillidsposter, at de også skal omfattes af reglerne. Se lokal retningslinje for indhentning af børneattester i Lyngby Svømmeklub.

4. ”BETROET TIL UNDERVISNING M.M.”

Lyngby Svømmeklub vil indskærpe Straffelovens §§ 223 og 225 for alle ansatte. Efter disse bestemmelser er det strafbart for en træner at indlede et seksuelt forhold til et medlem under 18 år, som træneren underviser. Tilsvarende gælder det, at ledere og bestyrelsesmedlemmer ikke må indlede et seksuelt forhold med et medlem, som er under 18 år. Lederes og bestyrelsesmedlemmers ansvar række således videre end en træneres ansvar.

5. MISTANKE?

Hvis en træner, leder, forældre eller svømmer har mistanke om, at der eventuelt foregår et seksuelt overgreb, kan mistanken videregives til ledelsen af Lyngby Svømmeklub eller til formanden for bestyrelsen. Formanden og næstformanden for Lyngby Svømmeklub vil straks blive inddraget i sagen. Formanden og næstformanden skal sammen med klubbens ledelse straks behandle en eventuel mistanke. Mistanken vil blive behandlet fortroligt og kun parter, der har en retlig interesse i mistanken må involveres. Formanden, næstformanden samt klubbens ledelse vil konkret afgøre, hvilke personer blandt bestyrelsens medlemmer, der skal involveres i sagen, og hvad der skal gøres. Formanden og næstformanden for Lyngby Svømmeklub vil afgøre, om der skal ske politianmeldelse.

Vores Politik mod seksuelle krænkelser er vedtaget august 2005 og er løbende blevet opdateret – senest i oktober 2022. Mindst efter hver generalforsamling gennemgås politikken.

Sponsorer og samarbejdspartnere